Polityka Prywatności i Cookies

Bezpieczeństwo danych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową. Wyprzedzając wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawsze robiliśmy to w sposób możliwie najbezpieczniejszy, z poszanowaniem wszelkich praw do prywatności. Dlatego też obecne dyrektywy nie powodują żadnych poważniejszych zmian w sposobie przetwarzania danych przez naszą firmę. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące RODO w ABI s.c.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Przedstawiamy informację, z której dowiecie się Państwo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?
Administratorem Państwa danych jest: ABI s.c. Ewa Rylska, Agnieszka Sikorska-Augustyn, 54-114 Wrocław, ul. Trójkątna 1, NIP 8942467802

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z nami pod adresem e-mail: biuro@abimeble.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 668 489 949.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ABI s.c.?
Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z ABI s.c., przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Jakie kategorie danych spółka przetwarza?
Na każdym etapie realizacji naszych usług pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (dane rejestrowe, nazwa, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, stanowisko służbowe).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, partnerom Spółki w celu zaprezentowania ich oferty.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez okres działalności Spółki.

Jakie Państwo macie prawa?
Osoby oraz firmy, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:
1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
2. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby lub firmy, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba lub firma
2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby lub firmy, której dane dotyczą tylko:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub firmą
b. gdy osoba lub firma wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.
c. w każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby lub firmy, której dane dotyczą.
3. Osoba lub firma, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy Państwa dane?
1. otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, a ABI s.c.
2. w związku z realizacją zlecenia dla naszego kontrahenta,
3. pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.